азбучен

азбуч/ен, -на, -но mb. që i përket alfabetit cirilik: азбучен ред rend alfabetik (cirilik).