анализа

анализа sh. анализи f. 1. analizë (metodë shkencore): анализа и синтеза analiza dhe sinteza. 2. shqyrtim (i një çështjeje).