апокриф

апокриф sh. апокрифи m. 1. apokrif (libër fetar i ndaluar nga hierarkia kishtare): средновековни апокрифи apokrife mesjetare. 2. fig. shkrim fals, i rremë.