арно1

арно1 ndajf. mirë: * арно-лошо, тоа е mirë-keq, kjo është; арно де mirë de.