арслан

арслан sh. арслани m. zool. luan: се бореше како арслан luftonte si luan.