археологија

археологија f. arkeologji: археологијата е историска наука arkeologjia është shkencë historike.