асолно

асолно ndajf. 1. asëll, në të vërtetë. 2. tamam (ashtu) si duhet; mirë: треба да работиме асолно duhet të punojmë si duhet.