аспект

аспект sh. аспекти m. anë, këndvështrim, pikëpamje: од секој аспект në çdo pikëpamje.