безработен

безработ/ен, -на, -но mb. i papunë: безработен човек njeri i papunë.