берба

берба sh. берби f. të vjelat, vjelja (koha): време на берба kohë e të vjelave.