бунтува

бунтува impf. I kal. nxis (dikë) në rebelim: некој го бунтува народот dikush po e nxit popullin të rebelohet. II vetv. се бунтува 1. protestoj. 2. rebelohem.