важен

важ/ен, -на, -но mb. i rëndësishëm: важен историски настан ngjarje e rëndësishme historike.