век

век sh. векови m.1. shekull (qindvjetësh). 2. periudhë historike: среден век mesjetë: стар век kohë e vjetër. *ако има век, има и лек nëse ka jetë, ka edhe bar (shërim).