Влаинка

Влаинка sh. Влаинки f. vllahe, arumune: жената му е Влаинка të shoqen e ka vllehe.