внимателен

внимател/ен, -на, -но mb. i kuj­desshëm; i vë­mendshëm: тој се пока­жа многу внимателен ai u tregua shumë i kujdesshëm (i vëmendshëm).