впушти

впушти (се) pf. впушта (се) impf. hyj, futem (në një punë, rrezik apo në bisedë): се впушти во ризична игра u kap (u fut) në një lojë të rrezikshme.