врева

врева f. zhurmë, shamatë, potere: правеа голема врева bënin zhurmë (shamatë, potere) të madhe.