гиба

гиба impf. I ngacmoj, ngas, cys: не гибај го! mos e ngacmo! II се гиба ngacmohem, trazohem.