групен

груп/ен, -на, -но mb. që i përket grupit: групна настава mësim në grupe.