даночен

даноч/ен, -на, -но mb. tatimor, i tatimit: даночна пријава deklaratë tatimore.