двосложен

двослож/ен, -на, -но mb. dyrrokësh: двосложен збор fjalë dyrrokëshe.