дело

дело sh. дела as. 1. vepër; punë: добро дело vepër e mirë, punë e mirë. 2. veprimtari e një krijuesi.