доживотен

доживот/ен, на, но mb. 1. i përjetshëm: дожи­вотно учење mësim i përjetshëm. 2. jetik.