должина

должина sh. должини f. gjatësi:*географска должина gjatësi gjeografike; бранова должина gjatësia e valëve.