домаќин

домаќин sh. домаќини m. 1. nikoqir. 2. ekonom: дома­ќи­нот на фабриката ekonomi i fabrikës.