дроби

дроби impf. I copëzoj; thërrmoj, dromcoj: *што си дробел ќе сркаш atë që ke thërrmuar, atë do ta hash. II се дроби thërrmohet; copëtohet.