друштво

друштво sh. друштва as. 1. shoqëri: добро друштво shoqëri e mirë. 2. shoqatë, organizatë.