дупка

дупка sh. дупки f. vrimë, birë: дупка во ѕидот vrimë në mur; мечкина дупка vrimë e ariut.