егзистира

егзистира pf./impf. jetoj, ekzistoj: таа егзистира само од социјалната помош ajo ekziston vetëm me ndihmë sociale.