еднодневен

едноднев/ен, -на, -но mb. njëditor, i njëditshëm: еднодневна средба takim njëditor.