еднозначен

еднознач/ен, -на , -но mb. i njëkuptimshëm: еднозначен збор fjalë e njëkuptimshme.