едноподруго

едноподруго ndajf. një pas një, një nga një: ги нареди едноподруго i radhiti një nga një.