жалост

жалост f. hidhërim; pikëllim, trishtim; keq­ardhje, zi: на моја го­лема жалост me keqardhjen time të madhe.