жариште

жариште sh. жаришта as. 1. vatër; zjarr: жариште на болеста vatër e së­mundjes. 2. fig. qendër, djep: културно жариште qendër kulturore.