животински

животинск/и, -а, -о mb. shtazor: животинско царство mbretëri shtazore.