загатка

загатка sh. загатки f. 1. enigmë, gjëzë, kashë e lashë. 2. fshehtësi: загатка на природата fshehtësi e natyrës.