заграда

заграда sh. загради f. gardh; gjuh. kllapë: голема заграда kllapë e madhe.