заразен

зараз/ен, -на, -но mb. ngjitës, infek­tiv: заразна болест sëmundje ngjitëse.