засебно

засебно ndajf. 1. veçanërisht, në mënyrë të veçantë. 2. ndaras, veças, veç e veç: живееме секој засебно jetojmë veç e veç.