збирен

збир/ен, -на, -но mb. përmbledhës; gjuh. збирни именки emra përm­ble­dhës (kolektivë).