здружение

здружение sh. здруженија as. shoqatë: здружение на спорт­ските организации shoqata e organizatave sportive.