земја

земја sh. земји f. tokë, arë: плодна земја arë pjellore; ни на небо, ни на земја as në qiell, as në tokë.