злато

злато as. ar, flori: злато вреди vlen sa ari (shumë); не е злато сè што свети gjithçka që shkëlqen nuk është ar; *молчењето е злато heshtja është flori.