идеен

иде/ен, -јна, -јно mb. ideor (që ekziston vetëm si ide, si mendim): идеен план plani ideor.