иден

ид/ен, -на, -но mb. i ardhshëm: идно време koha e ardhme (e ardhshme); минато идно (ќе работев) e ardhme e përparme (do të kem punuar); идно прекажано време (ќе сум работел) e ardhme e përparme e së shkuarës (ose e kryera e mënyrës kushtore: do të kisha punuar).