именка

именка sh. именки f. gjuh. emër: сопствена/општа именка emër i përvtshëm/i përgjithshëm.