имотен

имот/ен, –на, –но   mb. 1. i pasur: имотна фамилија familje e pasur. 2. pronësor: имотно право e drejtë pronësore.