император

император sh. императори m. 1. perandor: римски император imperator romak. 2. car (në disa shtete të dikurshme sllave).