инфективен

инфектив/ен, -на, -но mb. ngjitës, infektiv: кли­ника за инфективни болести klinika e sëmundjeve infektive (ngjitëse).