истоимен

истоимен, -а, -о mb. 1. i një emri; homonim. 2. mat. njëemëror: броевите 2см и 5см се истоимени броеви numrat 2cm dhe 5cm janë numra njëemërorë (të një emri).